Општина Пробиштип

ул.„Јаким Стојковски„ бр.1 Пробиштип
(032) 483-131
(032) 483-047

Службени лица за слободен пристап до информации од јавен карактер се:

Анкица Ѓеновска
лок.106
e-mail: agenovska@probistip.gov.mk

Бобан Стојмировски
лок.102
e-mail: stojmirovski@probistip.gov.mk
info@probistip.gov.mk

Образец на Барање за добивање на слободен пристап

Листа на информации