Градење на локални капацитети за креирање на младински политики

Општина Пробиштип, во соработка со невладините организации “Волонтерски Центар Скопје” и “Да Научиме” во следните неколку месеци ќе спроведува Проект поддржан и финансиран од страна на Европската Унија

Соопштение до спортски друштва

Општина Пробиштип во фаза е на изготвување на Програмите за 2017 година.

Се известуваат сите спортски друштва кои се регистрирани и функционираат, односно се натпреваруваат во некоја од македонските лиги,  да достават Програма за 2017 година, во која треба да се содржани сите активности кои што ги планирате, со вкупно потребен Буџет, врз основа на што би Ве предвиделе во Буџетот на општина Пробиштип со дел од средства како поддршка на спортот и спортските активности во нашата опоштина. Програмите да ги доставите до Одделението за јавни дејности при Општина Пробиштип секој работен ден од 08 – 16 часот, а најдоцна до 13.10.2016 година (четврток). Повеќе информации на тел: 483 131 локал 107.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Република Македонија
Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП
ИПА инвестициски грантови
MSIP-NCB-067-16

1.     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2.    Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Рехабилитација на улица 11-ти Октомври и Партерно уредување на паркинг простор-заден плоштад во Пробиштип.

3.    Општина Пробиштип ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Рехабилитација на улица 11-ти Октомври и Партерно уредување на паркинг простор-заден плоштад во Пробиштип.

4.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.   Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса: Улица Јаким Стојковски бр.1

Град: Пробиштип

Поштенски број: 2210

Држава: Република Македонија

Телефон: +38932483131

Факс: +38932484047

Електронска адреса: info@probistip.gov.mk

6.Комплетна тендерска документација на македонски јазик  може да ја купат  заинтересираните понудувачи  по поднесување на писмена апликација на наведената адреса на општина Пробиштип  и по плаќање на неповратна такса од 1000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец на следната сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 757014070363010

Приходно конто: 724125 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Пробиштип.

Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 07.10.2016. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат да присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 07.10.2016.

Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 480.000,00 МКД.

Адреса: Улица Јаким Стојковски бр.1

Град: Пробиштип

Поштенски број: 2210

Архива

Држава: Република Македонија

Известување за јавно наддавање на локации и тезги за “Probistip summer festival 2016”

Почитувани,
Ве известуваме дека на ден 15.07.2016 г. со почеток во 12 часот во салата на Дом на култура ќе се изврши јавна лицитација за изнајмување на штандови и тезги за манифестацијата „Probistip summer festival“.