Промена на под во ПОУ “Кирил и Методиј“ во Злетово
Во месец Ноември 2013 година се заврши поставувањето на нови подови во подрачното училиште “Кирил и Методиј“ во Злетово. Со реализацијата на овој проект старите и дотраени подови се заменија со нови модерни подови, кои освен за подобрување на естетскиот лик придонесуваат и за полесно и побезбедно движење на учениците и на наставниот кадар.
Проектот се реализираше со поддршка на УСАИД, а вредноста изнесува 1.500.000 денари.