Вежбај здраво – чекори право
Имајќи го во предвид брзиот информатички развој и времето на децата поминато пред компјутерите, а со цел здрав и правилен физички развој на децата од основното образование, општината продолжува со имплементација на проектот Вежбај здраво – чекори право.