Награди за ментори на ученици
Покрај наградите за учениците кои освоиле I, II или III место, општината доделува и парични награди за нивните ментори како благодарност за нивниот вложен труд и посветено време.