Општина Пробиштип ја изработи потребната техничка документација за изградба на минеролошка збирка која ќе биде лоцирана во централното градско подрачје.