Во текот на месец Септември 2012 година целосно се заврши изградбата на нов водовод до с.Древено, со што се реши повеќедеценсикиот проблем со водоснабдување на жителите на ова населено место. Инвестицијата е вредна околу 3.290.000 денари, средства обезбедени од МЖСПП и од општинскиот буџет.