С О О П Ш Т Е Н И Е

За спроведување на јавен увид по 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1 МW НА КП 2638, КП 2639 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603, КП 2604, КП 2642 И КП 2643 КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Соопштение за ЈУ за Е1.13 до 1МW на КП 2638,2639 и делови од КП 2602,2603,КП 2604,КП 2642 и КП 2643 КО Добрево, Пробиштип – 30.11.2021

УПВОУП-Е1.13-Добрево-2-потп-104