Милан Терзиќ
Командир на територијална противпожарна единица Пробиштип

Територијалната противпожарна единица на општина Пробиштип ги врши следните работи:

– Изготвување на планови и програми за заштита на лица, имот и добра од пожари;
– Организирање на противпожарна заштита;
– Гаснење на пожари;
– Одржување и употреба на уреди, опрема и средства за гаснење на пожари;
– Спасување на животи на граѓани и заштита на имоти загрозени од пожари и експлозии;
– Укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации;
– Извршување на други работи при несреќи и непогоди;

Превземања