Домот на култура е комбинирана културно – образована институција, која реализира програмски содржини:
– Библиотечно издавачка дејност;
– Ликовно – галериска дејност;
– Музичка и сценско – уметничка дејност;
– Театарска дејност;
– Кино прикажувачка дејност и
– Едукативно – образована дејност, преку повеЌе курсни форми.
Од конкретни активности во оваа дејност, ја издвојуваме Ликовната колонија (1992 год.)која се одржуваше во просторот на Лесновскиот манастир кој претставува непресушна тема за творечки израз, сликарство, вајарство, копаничарство и бројни изложби, меѓутоа за жал последните години се одржува во Пробиштип.

 Информации од јавен карактер

resenie

resenie za imenuvanje direktor

programa za rabota 2021

programa so izmeni

pravilnik za sistematizacija

izvestaj za rabota 2020

godisen izvestaj za 2020

funkcionalna analiza