Новости и известувања

Објава на Соопштение за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на повеќе КП во КО Петршино и КО Дренак

С О О П Ш Т Е Н И Е   за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 7, КП 9, КП 10, КП 11, КП 12, КП 13, КП 15, КП 16, КП 24, КП 25, дел од КП […]

Огласи во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги

Врз основа на потпишаниот договор на Општина Пробиштип и општина Кратово во соработка со Црвен Крст на Република Северна Македонија-Општинска организација Пробиштип, а во рамки на проектот за подобрување на социјалните услуги  има добиено финансиски средства од Министерството за труд и социјална политика во насока на имплементација на договор за Грант за развој на социјалната услуга […]