Записник

од извршен инспекциски надзор

Реден број од Дневникот на Овластен градежен инспектор: 25/2021

zapisnik