С О О П Ш Т Е Н И Е

За спроведување на јавен увид по

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 мw на делови од кп 2642 и кп 2643 ко добрево,  ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Соопштение за ЈУ за Е1.13 до 1МW на делови од КП 2642 и КП 2643, КО Добрево, Пробиштип – 30.11.2021 potp.p.g.

УПВОУП-Е1.13-Добрево-1_potpis-VS-102