С О О П Ш Т Е Н И Е

За спроведување на јавен увид по 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1 МW НА КП 2601, КП 2605 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603 И КП 2604 КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Соопштение за ЈУ за Е1.13 до 1МW на КП 2601,2605 и делови од КП 2602,2603 и КП 2604, КО Добрево, Пробиштип – 30.11.2021 potp.p.g.

УПВОУП-Е1.13-Добрево-3-potp-103