Соопштение за јавен увид за КП 115/2, 115/6, 115/7, 115/8 и дел од 115/3, КО Бучиште

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани(фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 115/2, 115/6, 115/7, 115/8 и дел од 115/3, КО Бучиште-општина Пробиштип, изработен од Друштво за урбанизам, проектирање и инжинеринг „ТЕКТОН” ДООЕЛ Скопје, со Тех.бр.357/22 од септември 2022 год.

Проектниот опфат се наоѓа југозападно од градот Пробиштип во КО Бучиште, општина Пробиштип. Пристап до проектниот опфат е од постојан некатегоризиран пат од источна страна. Просечна надморска висина е од 501m до 511m.

Површина на проектниот опфат е 92 567m2 (9.27ха).

Границите на проектниот опфат се:

·       Север – КП 1363/1 КО Петршино

·       Исток – КП 115/4, 115/5, 115/9, 116/9 КО Бучиште

·       Југ – КП 115/1 и 102/1 КО Бучиште

·       Запад – КП 102/8 и дел од КП 115/3 КО Бучиште.

Соопштение за ЈУ за УП на КП 115-2, 115-6, 115-7,115-8 и дел од КП 115-3,КО Бучиште,Општина Пробиштип

Соопштение за јавен увид за КП 1363/1, КО Петршино и дел од КП 115/3, КО Бучиште

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП 1363/1, КО Петршино и дел од КП 115/3, КО Бучиште – општина Пробиштип, изработен од Друштво за урбанизам, проектирање и инжинеринг „ТЕКТОН” ДООЕЛ Скопје, со Тех.бр.359/22 од октомври 2022 год.

Според опишаните граници на горенаведениот Урбанистички проект, апроксимативната површина на планскиот опфат изнесува  П=6.61 ха.

Границите на планскиот опфат се:

·       Североисток –дел од КП 1363/1 ,КО Петршино

·       Исток – дел од 1363/1, КО Петршино, и дел од КП 115/3, КО Бучиште

·       Југоисток – КП 968, 1/1 КО Бучиште

·       Запад – КП 1364/5, 1364/4, 1364/3 КП Бучиште

Пристап до проектниот опфат е од планиран пристапен пат по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1-сообраќајни, линиски и други инфраструктури на дел од КП 1533, 1364/3, 1363/1,КО Петршино и на дел од КП 115/3, 102/8, 102/10, 102/9, 102/3, 968, КО Бучиште – општина Пробиштип. Со планирање на нова градежна парцела ќе се овозможи задоволување на потребите за изградба на фотоволтаична централа со моќност до 10MW.

Соопштение за ЈУ за УП на дел од КП 1363-1, КО Петршино и дел од КП 115-3,КО Бучиште,Општина Пробиштип

Награден Фото КОНКУРС “ПРОБИШТИП ФОТО 2022“

Награден Фото КОНКУРС

“ПРОБИШТИП ФОТО 2022“

ТЕМА:

„СО ЉУБОВ ЗА МОЈОТ ПРОБИШТИП“

Основни критериуми за учество:

• Се учествува со 3 (три) фотографии на зададената тема ( сите фотографирани во Пробиштип)

и до 3 (три) слободни фотографии (сите фотографирани во општина Пробиштип, со мотиви од карактеристични и препознатливи обележја за нашата општина)

o Може да се достави и само една фотографија за учество

o Може да се учествува со највеќе 6 (шест) фотографии

• Фотографиите треба да бидат јасно одбележани за која од двете категории се

испратени

• Фотографиите што не одговараат на темата нема да влезат во изборот за

наградите

• Фотографиите не треба да бидат потпишани (“watermark”, “signature”) или на

кој било начин означени со име или идентификација на фотографијата

• Фотографијата не треба да содржи име, презиме, иницијали, рамки или какви

било текстуални карактери и симболи за идентификација на предната страна

• Фотографиите не треба да се претходно објавувани во весници, магазини,

каталози или да имаат учествувано на други натпревари

• Фотографиите што не одговараат на темата нема да влезат во изборот за

наградите

• Фотографиите  на зададената тема и слободна тема, треба да се фотографирани во Пробиштип,

• Испратените фотографии не треба да содржат елементи на насилство,

порнографија, расизам или некој друг облик на дискриминација

• Испратените фотографии не треба да ја нарушуваат приватноста на луѓето,

односно сите фотографирани луѓе мора претходно да дале согласност за тоа

 

ОПШТИНА ПРОБИШТИП

ул. Јаким Стојковски бр.1

Тел: 032 48 31 31; факс: 032 48 30 47

www.probistip.gov.mk

________________________________________________________________

Техничко – уметнички критериуми за учество:

• Фотографиите ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да се достават во:

·       електронска форма снимени на CD со висока резолуција (најмалку 5 мегапиксели)

·       Да се во JPEG формат

·       Да се најмалку 72 dpi

·       4:3 / 3:2 / 16:9 (Пропорција на стандардна фотографија)

Секоја фотографија која нема да биде согласно погоре

наведените карактеристики ќе биде дисквалификувана и нема да биде

разгледувана од жири комисијата

• Дозволено е софтверско интервенирање на фотографиите

• Фотографијата ќе се оценува според композицијата. Начинот на којшто се

вклопени фотографираните елементи, кои треба да прават успешна целина во

уметничка смисла

• Фотографиите треба да содржат напредни естетски елементи. Тоналитет,

форма, текстура, ритам, баланс, движење и сл.

• Фотографијата не треба да биде премногу темна, нити премногу светла

• Фотографијата мора да има доволно видливи детали

Награди :

• Општина Пробиштип за првите три фотографии во двете категории обезбеди

награди и тоа:

o Фотографии на зададена тема:

I место –  4.000 денари

II место – 2.000 денари

III место -1.000 денари

o Фотографии на слободна тема:

I место –  2.000 денари

II место – 1.500 денари

III место  1.000 денари

• Наградите ќе бидат доделени на 7 Декември, а по повод празникот, 8 Декември 2022година – „Свети Климент Охридски“  на изложбата која по тој повод, од пристигнатите фотографии, ќе биде поставена во Домот на културата во Пробиштип со почеток во 12 часот.

 

ОПШТИНА

ПРОБИШТИП

ул.

Јаким

Стојковски

бр.1

Тел: 032 48 31 31; факс: 032 48 30 47

www.probistip.gov.mk

________________________________________________________________

Доставување на фотографиите за учество:

Фотографиите (секоја со наслов), да се достават со наведена шифра, во плик
во кој ЗАДОЛЖИТЕЛНО во помал затворен плик се доставуваат личните

податоци за учесникот (име, презиме, телефонски број и сл.)

Секој учесник кој при отварањето на фотографиите нема затворен
плик со податоци и за кој јасно може да се определи за која личност

станува збор ќе биде дисквалификуван и фотографиите нема да

се разгледуваат

Фотографиите да се испратат на адреса: Општина Пробиштип, ул. Јаким
Стојковски бр.1 или да се донесат во Канцеларијата на Одделението за јавни

дејности во Општина Пробиштип, со назнака: За награден фото Конкурс

„ ПРОБИШТИП ФОТО 2022 “, најдоцна до 22.11.2022 година (вторник) до

15.30 часот.

Жири комисијата најдоцна до 24.11.2022 година (четврток) ќе ги селектира фотографиите
и ќе ги објави на официјалната фан страна на Facebook за да можат сите

заинтересирани да гласаат за истите.

(Гласањето на Facebook ќе има влијание во одлуката на жири
комисијата, но освоените гласови нема да значат и конечен

пласман на фотографиите)

Жири комисијата најдоцна до 01.12.2022  година (четврток) ќе ги објави наградените
фотографии преку медиумите, на официјалната WEB страна на општина

Пробиштип www.probistip.gov.mk и на официјалната Facebook фан страна.

Авторски права:

Со предавањето на фотографиите за учество на Конкурсот секој потврдува
дека:

е автор на фотографиите

фотографијата не е претходно изложена или објавена

ги отстапува авторските права на Општината Пробиштип со

неограничено право да ги објавувува, разменува, печати или пренесува

на трети лица

v  На Фото Конкурсот немаат право на учество вработените во

општинската администрација како и нивните потесни семејства

За подетални информации на бројот 032/483-131 лок.107, или на е-маил: ilievski@probistip.gov.mk

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Одделение за јавни дејности

ФОТО КОНКУРС 2022

Известување за јавна расправа за проектот „Примена на мерки за енергетска ефикасност во системот за улично осветлување на општина Пробиштип и замена на постоечки светилки со енергетски ефикасни“

Во рамки на “Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за спроведување на проектот при Министерството за финансии со финансиска поддршка од Светска Банка, Општина Пробиштип аплицираше со под-проект за „Примена на мерки за енергетска ефикасност во системот за улично осветлување на општина Пробиштип и замена на постоечки светилки со енергетски ефикасни“.

Согласно Рамката за животна средина и социјални работи изготвена врз основа на барањата на Светска Банка беше подготвен документ “План за управување со животна средина и социјални работи” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните работи кои ќе произлезат од планираните активности на под-проектот.

Известување и Дневен ред за јавни консултации на ПУЖССР подпроект општина Пробиштип

Формулар за поднесување коментари

План за управување со животната средина и социјалните работи

Соопштение до спортските друштва

Општина Пробиштип во фаза е на изготвување на Програмите за 2023 година.

Се известуваат сите спортски друштва кои се регистрирани и функционираат, односно се натпреваруваат во некоја од македонските лиги  и сите поединци – спортисти кои се натпреваруваат во разни категории, а се од општина Пробиштип,  да достават Програма за 2023 година, во која треба да се содржани сите активности кои што ги планирате, со вкупно потребен Буџет, врз основа на што би Ве предвиделе во Буџетот на општина Пробиштип со дел од средства како поддршка на спортот и спортските активности во нашата опоштина. Програмите да ги доставите до Одделението за јавни дејности при Општина Пробиштип секој работен ден од 0730 – 1530 часот, а најдоцна до 31.10.2022 година (понеделник). Повеќе информации на тел: 483 131 локал 107.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

ЈАВЕН ПОВИК за избор на младинска организација или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Пробиштип

Врз основа на член 50 ,став 1,точка 6 од Закон за локална самоуправа (,,Сл. Весник на РМ„ бр.5/02), член 22 од Законот за Младинско учевство и младински политики („ Сл.весник на РСМ бр.10/2020), член 1 од Одлуката за објавување на Јавен повик за избор на младинска организација или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Пробиштип („Службен Гласник на општина Пробиштип бр.11/2022) и член 4 и 5 од Правилникот за условите, начинот и постапката за избор на младинска организација или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар на Пробиштип („ Службен Гласник на општина Пробиштип бр.10/2022) , општина Пробиштип објавува

ЈАВЕН ПОВИК
За избор на младинска организација или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Пробиштип

Се повикуваат сите младински организации и организции за млади кои се регистрирани согласно Закон за здруженија и фондации да се пријават на Јавниот повик за избор на младинска организација или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Пробиштип во временски период од три години.

Младинските центри се места каде се подготвуваат и спроведуваат програми кои ја подобруваат благосостојбата на младите, развој на личниот, социјалниот и професионален живот на младите, се споделуваат информации од важен интерес за младите и други аспекти од животот на младите.

Право на учество на Јавен повик имаат:

младински организации и/или

-организации за млади со седиште или подружница во општина Пробиштип кои се регистрирани во Регистарот на младински организации и организации за млади , согласно Законот за здруженија и фондации и Законот за младинско учество и младински политики;

-оргнизации за млади со седиште или подружница во Пробиштип кои се регистрирани во Регистарот на младински организации и организации за млади и чадор организации при Агенција за млади и спорт;

-постојат повеќе од 1( една ) година и работат во полето на младинската работа;

Потребна документација за пријавување на Јавниот повик:

 • Пријава;
 • Годишната програма за работа на Младинскиот центар, која ги исполнува Стандардите за квалитет на Младинските центри, преку која ќе се спроведува систематска подршка на личниот развој на младите луѓе и нивното активно вклучување во животот на заедницата преку:
  • Неформално образование:обучување и подучување на млади;
  • Инфомрирање, ментроството, подучување и советување;
  • Информално искусвтено учење кое се случува во слободно време низ учество во забавни и волонтерски активности за и од млади.
 • Годишен буџет за спроведување на предложената програма;
 • Потофолио на организацијата или организациите кои се пријавуваат на Јавниот повик, во кое јасно ќе се гледа нејзиниот/нивниот придонес и работа во сферата на младинската работа;
 • Биографии на сите лица кои ќе бидат ангажирани во спроведувањето на годишнатата програма-квалификувани младински работници врз основа на Националното портофолио за младински работници;
 • Тековна состојба од Централниот регистар на РСМ не постара од шест месеци од организацијата или организацииите;

 

Јавниот повик трае 30(триесет) дена сметано од денот на објавувањето.

Јавниот повик се објавува на веб страната на општина Пробиштип.

Пријавите со целокупната документација (погоре наведени) се поднесуваат по поштенски пат или лично, до Комисијата за разгледување и евалуација на пријави, во архива на општина Пробиштип, на Ул„ Јаким Стојковски “ бр.1 2210 Пробиштип, секој работен ден  од 07:30 до  15:30 часот.

Службеникот во архива на општина Пробиштип , должен е да издаде потврда за примена пријава и да евидентира точно време на поднесување ( датум, час и минута) заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат пријавите.

На пликот треба да е наведена назнаката „ За Јавен повик за избор на младинска организација или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Пробиштип„

Во прилог на Јавниот повик се објавени, формларите за поднесување апликација:

 • Пријава
 • Образец за буџет
 • Портфолио за младински работник

изработени врз основа на Стандардите за квалитет на Младински центри од Правилникот на Агенција за млади и спорт, како и посебно донесениот Правилник за условите, начинот и постапката за избор на младинска организација или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Пробиштип (приложени кон јавниот повик).

За работата на Младинскиот центар е обезбеден простор, кој ќе биде доделен на управување на организација или група организации што ќе раководат со центарот.

Висината на финансиски средства од Беџетот на општина Пробиштип за 2022 година е во процентуална вредност од 50% до 70% од потребните средства за реализација на поднесената програма за работа на Младинскиот центар  Пробиштип , но не повеќе од 160 000 денари.

Младинскиот центар  треба да биде од отворен тип и да им биде достапен на младите најмалку 40 часа неделно, распоредени во најмалку 5 дена.

За спроведување на постапката, Градоначалникот  ќе формира Комисија за разгледување и евалуација на поднесените пријави по Јавниот повик, составена од претседател и 4 (четири) членови.

Комисијата е составена од 2 (два) члена преставници на општинската администрација и 3 (три) члена преставници на Советот на општина Пробиштип.

Комисијата врз основа на доставената документација за исполнување на критериумите, во рок од 3 (три) дена по завршувањето на рокот на Јавниот повик, до Градоначалникот ќе достави мислење со предлог за избор на младинската организација или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Пробиштип.

Врз основа на достваеното мислење од Комисијата за разгледување и евалуација на пријави, Градоначалникот во рок од најмногу 30 (триесет) дена донесува Решение за избор на младинска организација или организации за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Пробиштип.

Во рок од 3 (три) дена од донесеното Решение за избор, Градоначалникот склучува Договор за управување со Младинскиот центар во периодот од 3 (три) години, со избраната младинска организација или организации.

Во случај на заедничка пријава од повеќе организации, Договорот ќе биде потпишан со една од организациите (предложена во апликацијата) во име на неформалната група организации.

Некомплетните и ненавремени пријави нема да бидат разгледувани.

Јавен повик

Пријава

ObrazecBudjet

Портфолио на младински работници

Потпишан меморандум за соработка кој овозможува обука за дислексија на наставен и стручен кадар во општина Пробиштип

Денес општина Пробиштип и Здружението за дислексија Ајнштајн од Скопје потпишаа меморандум за соработка и со што се овозможува на наставниот и стручниот кадар од основните училишта и средното училиште бесплатна онлајн обука за дислексија, состојба која предизвикува потешкотии во читањето.

Обуката ќе се обезбеди преку веб платформата или мобилната апликација.

Со овој меморандум за соработка се овозможуваат еднакви можности и услови за образование, ќе се подигне свеста, и се дава можност за воведување на инклузивно образовни услови за учениците со специфични потешкотии во учењето, како и  за доедукација наставниот кадар во областа на дислексијата.

Секој од наставниците кој ќе ја заврши обуката ќе се стекне со сертификат за успешно завршување на обуката од страна на Здружението Ајнштајн.

Јавен Повик ОКР ОП 2022 образовен асистент

Општина Пробиштип во рамки на Програмата Општинско – корисна работа 2022-2023 година финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија и финансиски поддржана од општината на ден 26.09 2022 година се објавува:

Ј А В Е Н П О В И К
до евидентирани невработени лица за вклучување во
Програмата Општинско – корисна работа

Се повикуваат евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект “Згрижувачко воспитна дејност и инклузија на деца” за работно ангажирање со скратено работно време заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Пробиштип. Вкупниот период на влученост преку програмата е од месец октомври 2022 година до мај 2023 година , 8 месеци во кој влегува обуката и работниот ангажман.
Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман статусот на невработените лица останува непроменет, а на невработените лица-корисници на паричен надоместок и на корисници на право на Гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно претходно остварено право.
За избраниот кандидат кој ќе биде вклучен во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 9.000,00 денари бруто износ за времетраењето на работното ангажирање, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.
Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:
-долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над 5 години)
-невработени лица
– млади лица до 29 години
– лица постари од 50 години
-невработени лица на кои им престанал работниот однос во периодот на Коронавирусот COVID 19
– лица корисници на гарантирана минимална помош
– лица корисници на паричен надоместок по основ на невработеност
– лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа
– жртви на семејно насилство
– лица со попреченост
– жени припадници на ромската етничка заедница и на останатите етничките заедници
– лица припадници на ромската етничка заедница
-лица на кои им е решен статусот со лична документација
– самохрани родители
– родители на деца со пречки во развојот
– родители на 3 и повеќе деца
Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :
Работно место : Еден образовен асистент со следниве работни задачи:
– Четиричасовно дневно ангажирање во СОУ „Н.Н Борче“ Пробиштип; пружење помош и поддршка на учениците со посебни образовни потреби инклузирани во редовната настава преку разни видови на индивидуализиран, диференциран и методолошки пристап во работата; пружење помош и поддршка на наставниците преку асистирање во реализацијата на наставните активности; помош и поддршка на родителите преку соработка со истите; соработка со заедницата; соработка со стручните соработници и инклузивен тим на ученикот
Позиции за работно место Образовен асистент
Потребни квалификации и занимања за Работно место: Емпатија, Комуникативност, Флексибилност, Толерантност, Психичка стабилност, Одговорност, Принципиелност, Евидентирано невработено лице кое активно бара работа во Центарот за вработување-Пробиштип, Лицето да припаѓа на една од целните групи, Стручно квалификувани одговорни и комуникативни лица, Завршено високо образование за: Специјален едукатор и рехабилитатор, педагог, психолог,социјален работник,социјален и рехабилитациски педагог , со завршено VII/1 степен, т.е VI A според македонската рамка на квалификации МРК или 240 ЕКТС, како и лице што ги исполнува условит за наставник во одделенска настава (VII/1 степен, т.е VI A според МРК или 240 ЕКТС),како и лице наставник во предметна настава (VII/1 степен, т.е VI A според МРК или 240 ЕКТС),
Заинтресираните невработени лица Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Пробиштип во периодот од 26.09 2022 година до 28.09 2022 година, од 08:00 до 14:00 часот.
Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Пробиштип и избраните кандидати.
Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Пробиштип кај лицето Анкица Кијајова , Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување Пробиштип кај лицето Влатко Јордановски, Центар за социјлна работа Пробиштип кај лицето Надица Крстевски.

Изработил:Анкица Кијајова                                        ГРАДОНАЧАЛНИК
Одобрил Радослав Илиевски                                  _______________________
ДРАГАН АНАСТАСОВ

Јавен Повик ОКР ОП 2022 образовен асистент

СООПШТЕНИЕ – Прскање против комарци на 6 и 7 Септември 2022 година

Во деновите 06. и 07.09.2022 година во периодот од 22 до раните утрински часови наредниот ден (вторник и среда) на територијата на општина Пробиштип ќе се изврши последно адултицидно третирање (прскање од земја) против возрасни комарци за оваа година. Акцент при прскањето ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии, патот кон с. Стрмош и кундинско езеро. Ќе ги опфатиме и сите поголеми населени места. На 06.09.2022 година на територијата на општина Пробиштип ќе биде направена дератизација, односно аплицирање на хемиски мамец во 750 канализациски шахти. Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки.

Соопштение за јавен увид за УП за УПВНМ Е1.13 за КО Добрево

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект (УП) вон опфат на урбанистички план за електричен кабел од 10(20) kV, од опфат на УПВНМ за Е1.13 – соларни и фотоволтаични електрани, до приклучна точка на ЕВН, во КО Пробиштип и КО Добрево, во Општина Пробиштип

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за електричен кабел од 10(20)kV, од опфат на УПВНМ за Е1.13 – соларни и фотоволтаични електрани, до приклучнаточка на ЕВН, во КО Пробиштип и КО Добрево, во Општина Пробиштип, изработен од  Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг „ЧИП ГРОУП“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Тех.Број 07-04/22 од Јули 2022 год.

Соопштение за ЈУ за електр кабел Сан Енерџи Солушн Делукс

УПВОУП за електричен кабел во О. Пробиштип_Потпишан-pages-142