Решение 

Реден број од Дневникот на Овластениот градежен инспектор под бр. 25/2021

resenie