Детска заштита

Со процесите на децентрализација општина Пробиштип во своја надлежност ги доби јавните установи за дневна и социјална заштита на децата.
Jавната установа за дневна и социјална заштита на децата е Јавна општинска установа Детска градинка “Гоце Делчев” во чиј состав работат Работните единици “Цветови” и “Срничка” во Пробиштип и “Изворче” во Злетово.


Јавна општинска установа Детска градинка “Гоце Делчев”

Установата располага со вкупна покриена површина од 3 311 m2 и истата, во зимскиот период се загрева со топловоден систем. Во установата се наоѓаат вкупно 18 занимални со вкупна површина од 939m² и со проектиран капацитет за 390 деца, а располага со вкупна дворна површина од 14 191 m².
Во учебната 2013/2014 година, во детската градинка дневно и социјално се заштитуваат 345 деца, распределени во 13 групи и за нив се грижат вкупно 42 вработени. Дневното и социјаланто заштитување на децата се организира и реалзира во временски интервал од 06.00 до 16.30 часот. Во установата се организираат и реализираат следните програми и проекти “Чекор по чекор” и “Граѓанско образование и приоди кон визуелно размислување”.


РЕ “Цветови”

РЕ “Цветови” е лоцирана на улица “Јордан Стојанов”, број 47/А во Пробиштип и е изградена 1981 година. Во РЕ е сместено и раководството на Јавна општинска установа Детска градинка “Гоце Делчев”. Единицата има проектиран капацитет за 160 деца и расплага со 8 занимални (414m²). Во единицата дневно и социјално се заштитуваат 159 деца, распределени во 6 групи и за нив се грижат вкупно 20 вработени. Во 2 занимални се згижени децата со посебни потреби од Центарот за социјалана грижа. Единицата располага со вкупна покриена површина од 1 260m² и со вкупна дворна површина од 2 555m²;
 • Број и структура на вработени

  Број и структура на вработени во ЈОУ ДГ “Гоце Делчев

  Вработен кадар

  РЕ “Цветови

  РЕ “Срничка

  РЕ “Изворче

  Директор

  1

  Педагог

  1

  Воспитувач

  6

  4

  3

  Неговател

  8

  4

  2

  Технички персонал

  6

  3

  2

  Администрација

  2

 • Број на дневно и социјално заштитени деца

  Број на дневно и социјално заштитени деца  во ЈОУ ДГ “Гоце Делчев
  во 2013/2014 година

  Структура/групи

  РЕ “Цветови

  РЕ “Срничка

  РЕ Изворче

  деца

  групи

  деца

  групи

  деца

  групи

  Јасли

  34

  2

  /

  /

  16

  1

  I мала група (до 1 год.)

  23

  1

  22

  1

  II мала група (до 2 год.)

  30

  1

  31

  1

  Средна група (од 3 – 4 год.)

  31

  1

  33

  1

  20

  1

  Голема група (од 5 – 6 год.)

  41

  1

  43

  1

  21

  1

  Вкупно:

  159

  6

  129

  4

  57

  3

  Се вкупно:

  345 деца и 13 групи