Во поглед на климата областа се наоѓа во Јужниот дел на Северниот умерен појас, меѓу подрачја во кои се осеќаат влијанија на медитеранска клима (Кочанска котлина и Овче поле) и Осоговскиот масив каде владее изразито планинска клима. Ваквата географска положба условила нејзината клима да се карактеризира со елементи на умерено континентална, изменето-средоземна и планинска клима.
Со оглед на релјефот во оваа област можат да се издвојат два климатски реони:
– реон на умерена клима, со елементи на изменето средоземна клима и
– реон на планинска клима.
Првиот реон го опфаќа подрачјето на Злетовската област јужно од Злетово, односно Злетовското поле. Со долината на Злетовска река ова поле е отворено на медитеранските влијанија.
Вториот климатски регион го опфаќа подрачјето што се шири на север од Злетово се до највисоките врвови на областа. Како планинско подрачје се одликува со свежо лето, ладна пролет и есен, а студена и снежна зима
Средната годишна температура на воздухот изнесува околу 13 степени Целзиусови, додека средната температура во зимските месеци се движи од 1 до 30Ц, а во летните месеци од 21 до 25 0Ц.
Количеството на годишните врнежи изнесува околу 600-650 мм.
Како што може да се заклучи од претходните излагања, основни карактеристики на климата во овој реон ,односно во Злетовското поле се како следува : зимата не е многу ладна, а и не трае долго; ретко паѓа снег , а и кога ќе падне брзо се истопува заради што во овој годишен период има зелена трева.
Пролетта е умерено топла и помалку дождовна од зимата.
Летото е многу топло и суво а поради планинската клима квечерината и утрата се свежи.
Есента е долга, умерено топла и прилично дождовна. Вегетациониот период е доста долг и трае речиси 10 месеци, со вакви климатски особености претставува подрачје погодно за одгледување на земјоделски култури не само од умерената, туку и од субтропската климатска зона.