С О О П Ш Т Е Н И Е – П О В И К

за спроведување на ПОВТОРНА Јавна презентација и Јавна анкета  по

Предлог план за Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 11, Урбан модул 4, КО Пробиштип, Општина  Пробиштип

Одлука за повторна ЈА и ЈП -2024

Соопштение за повторна ЈП и ЈА -01.2024

Известување за ЈП и ЈА -повторна-2024

Анкетен лист

Sintezen plan 11.4