Соопштение

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 171 и 173, КО Бучиште-општина Пробиштип

10-297-5 Соопштение за ЈУ за УП

Урбанистички проект вон опфат (Е1.13) КП 171 и 173 КО Бучиште