Проектот “Заедничка инвестиција во енергетска ефикасност“ (“Joint investments in energy effectiveness”) е склучен на ден 27.10.2016 година помеѓу општина Рила Република Бугарија, како водечки партнер и општина Пробиштип со седиште на ул. “Јаким Стојковски“бр.1, 2210 Пробиштип, Република Македонија како втор партнер на проектот. Проектот е финансиран од Програмата  Interreg-IPA CBC CCI 2014TC16I5CB006, со број на Договор РД-02-29-235/27.10.16 и Референтен број CB006.1.11.103.

Вкупниот буџет на Проектот е 366 811,00 а времетраењето на проектот е 18 месеци.

Зголемувањето на енергетската ефикасност е активност која истовремено ќе влијае на заштита на човековата околина, заштита на природата, социјалниот и економскиот живот во двете партнер општини и подигање  на свеста кај населението за важноста од заштита на природата . Имплементацијата на националната политика за енергетска ефикасност е возможно да се примени со активно учество на општините носени од фактот дека тие се главниот фактор, од чии активности зависи зголемувањето на енергетската ефикасност на зградите и останатите објекти кои зависат од енергија.

Главните активности на проектот вклучуваат имплементација на административни згради во општина Рила и општина Пробиштип, што го прави проектот во целост во согласност со специфичните цели на Повикот:

 1. Подобрување на енергетската ефикасност на зградите на општините. Општина Пробиштип имплементира постојани активности во областа на заштит на животната средина.
 2. Минатата година заврши проект во општина Пробиштип, исто така фнансиран од Програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија кој се однесуваше на адаптација на детска градина во енергетски ефикасна зграда со промена на врати прозори, фасада и кровна изолација.
 3. Очекувани резултати од имплементација на мерки за енергетска ефикасност на општинските згради се:
 • Подобрување на условите на јавните згради и зголемување на нивната енергетска ефикасност;
 • Намалување на трошоците за греење на општинскиот буџет заради заштита на енергијата;
 • Поефикасно користење на зградата јавната инфраструктура;
 • Подобрување на удобноста на објектите на јавните институции;
 • Намалување на емисиите на карбон и јаглерод диоксид од јавните згради;

Двете општини се загрижени и преземаат мерки за заштита на животната средина. Општина Пробиштип учествува во Програмата за Конзервација на Природата во Македонија – проект на Швајцарската Агенција за Развој и Соработка ((SDC) и настојува да ги поддржи активностите за заштита на природата и локалниот развој во Брегалничкиот регион. Програмата започна во 2011 и ќе трае се до 2016. Преку програмата се имплементираа многу активности со цел да се редуцира потрошувачката на енергијата. Сегашниот проект ги поддржува главните настојувања на Програмата за заштита на Природата и човековата околина.

Општа цел: Општа цел на проектот е заштита на околината преку намалување на потрошувачката на енергија во јавниот сектор.

Специфични цели се: 1.Репарирање и реконструкција на општинските згради во Рила и Пробиштип, со цел да станат помали потрошувачи на енергија; 2. Да се спроведе семинар за дискусија и да се создаде основа за идна соработка, размена на искуства и знаење помеѓу двете општини во областа на заштита на животната средина и превенција од загадување. На овој начин проектот е во потполна согласност со Јавниот Повик и Програмата придонесувајќи под Priority Axis 1: Околина, имено Специфична цел 1.1. Заштита на животната средина и оддржливо искористување на заедничките природни ресурси во прекуграничниот регион.

Активности на проектот се:

 1. Формирање на проектни тимови во двете општини и воспоставување на основни постулати за менаџирање на проектот;
 2. Реконструкција на зградата во Рила;
 3. Реконструкција на зградата во Пробиштип;
 4. Заеднички семинар во Рила;
 5. Видливост на проектот и публицитет;

Заедничките активности на двата партнера за имплементација на поектот целосно е во согласност со проектната идеја. Предложените активности водат кон воспоставување на оддржлива соработка помеѓу партнер општините врз база на имплементација во различни свери на социјалниот и економскиот живот и развој на заедниците како и зајакнување и зближување на населението на двете општини.

OPIS NA PROEKTOT