С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат и во опфат на урбанистички план за инфраструктура за електричен кабел од 10 (20) kV,
од новопланирана трафостаница на КП 629/2 КО Неокази,
до приклучна точка на постојна трафостаница ТАБ МАК, КО Пробиштип,
во Општина Пробиштип

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат и во опфат на урбанистички план за инфраструктура за електричен кабел од 10 (20) kV, од новопланирана трафостаница на КП 629/2 КО Неокази, до приклучна точка на постојна трафостаница ТАБ МАК, КО Пробиштип, во Општина Пробиштип, изработен од Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг „ЧИП ГРОУП ”ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Тех.Бр.21-06/23 од октомври 2023 год.
Проектниот опфат на Урбанистичкиот проект вон опфат и во опфат на урбанистички план за инфраструктура за електричен кабел од 10(20) kV, од новопланирана трафостаница на КП 629/2 КО Неокази, до приклучна точка на постојна трафостаница ТАБ МАК, КО Пробиштип, во Општина Пробиштип поминува низ северниот дел од КО Неокази и низ јужниот дел од КО Пробиштип.
Проектниот опфат ги опфаќа дел од катастарските парцели: КП 629/2, КП 49/2 КО Неокази, КП 49/3 КО Неокази, КП 4684 КО Пробиштип, КП 4674/2 КО Пробиштип, КП 886 КО Неокази, КП 38/2 КО Неокази, КП 38/4 КО Неокази, КП 46 КО Неокази, КП 38/3 КО Неокази, КП 33 КО Неокази, КП 38/3 КО Неокази, КП 4428/1 КО Пробиштип, КП 4428/23 КО Пробиштип (трафостаница ТАБ МАК).

Границите на проектниот опфат се:
• На север започнува да се движи од КП 4428/23, КО Пробиштип
• Скршнува на југ по дел од КП 4428/1 КО Пробиштип, потоа движејќи се на југ поминува
и по дел од КП 38/3 КО Неокази;
• На југоисток се надоврзува на КП 33 КО Некази, па скршнува на исток по дел од КП 38/3
КО Неокази, ја сече КП 46 КО Неокази и скршнува североисточно по дел од КП 38/4 и
КП 38/2 КО Неокази.
• Повторно скршнува источно и ја пресекува КП 886 КО Неокази, потоа источно
продолжува по КП 4674/2 и КП 4684 КО Пробиштип после по КП 49/3 КО Неокази, по
што скршнува на југ по дел од КП 49/2 КО Неокази и навлегува во КП 629/2 до
новопланираната трафостаница.

Површината на проектниот опфат на урбанистичкиот проект изнесува 0,38 хa (3822.7498 м 2 ).

ЈАВНИОТ УВИД

на Урбанистичкиот проект вон опфат и во опфат на урбанистички план за инфраструктура за електричен кабел од 10 (20) kV, од новопланирана трафостаница на КП 629/2 КО Неокази, до приклучна точка на постојна трафостаница ТАБ МАК, КО Пробиштип, во Општина Пробиштип, изработен од Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг „ЧИП ГРОУП ”ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Тех.Бр. 21-06/23 од октомври 2023 год., ќе трае 15 (петнаесет) дена во електронска форма, кој надлежниот орган го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на општина Пробиштип www.probistip.gov.mk, во периодот од 23.11.2023 год. до 07.12.2023 год., за кое време може да се достават евентуални забелешки, секој работен ден од 7.30 до 15.30 часот во просториите на Одделението за Урбанизам при општина Пробиштип.
отен ден од 7.30 до 15.30 часот во просториите на Одделението за Урбанизам при општина Пробиштип.

10-1016-4 Соопштение за ЈУ за УП за приклучен вод во Општина Пробиштип

Графички приказ УПВОУП – кабел п