С О О П Ш Т Е Н И Е – П О В И К

за спроведување на Јавна презентација и Јавна анкета  по  Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 14,

Урбан Опфат 14.2, Општина  Пробиштип

Покана за ЈП и ЈА за ДУП за Блок 14.2 p.g.

Соопштение за ЈП и ЈА по ДУП за Блок 14.2 p.g.

Одлука за ЈА и ЈП по ДУП за Блок 14.2

Анкетен лист

Синтезен план за ДУП 14.2