Р Е Ш Е Н И Е

за одобрување на Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 20/10 Kv кабелски подземен вод од машинска зграда на МХЕЦ Шталковска до новопредвидена бандера на КП 156, КО Турско Рудари,
Општина Пробиштип

1. СЕ ОДОБРУВА Проектна програма со Бр.03-82 од 13.12.2021 година, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 20/10 Kv кабелски подземен вод од машинска зграда на МХЕЦ Шталковска до новопредвидена бандера на КП 156, КО Турско Рудари, Општина Пробиштип.
2. Површината на проектниот опфат е П=0.06 ха.
3. Составен дел на ова Решение е Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 20/10 Kv кабелски подземен вод од машинска зграда на МХЕЦ Шталковска до новопредвидена бандера на КП 156, КО Турско Рудари, Општина Пробиштип, изработена од страна на правното лице Друштво за производство на електрична енергија „ДИС ЕНЕРГИЈА“ ДОО Скопје, а истата ја одобрува Градоначалникот на Општина Пробиштип надлежен за одобрување на урбанистичко – планската документација, врз основа на Предлогот за одобрување на Проектната програма од Комисијата за урбанизам.
4. Ажурирана геодетска подлога со граница на проектен опфат за Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 20/10 Kv кабелски подземен вод од машинска зграда на МХЕЦ Шталковска до новопредвидена бандера на КП 156, КО Турско Рудари, Општина Пробиштип.
5. Со одобрувањето на Проектната програма се продолжува постапката за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 20/10 Kv кабелски подземен вод од машинска зграда на МХЕЦ Шталковска до новопредвидена бандера на КП 156, КО Турско Рудари, Општина Пробиштип.

Решение за одобрување на Предлог Проектна Програма за УП на КП 156, КО Турско Рудари (1).p.g.

Proektna programa za kabel za Shtalkovska