С О О П Ш Т Е Н И Е
за спроведување на јавен увид
на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволатаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за ГП 18 на КП 28/2 за КО Трооло, општина Пробиштип

10-43-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 18 Трооло