С О О П Ш Т Е Н И Е
за спроведување на јавен увид на
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволатаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште)
со моќност до 10 MW, за ГП 15 на КП 393/2 за КО Трооло,
општина Пробиштип

10-42-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 15 Трооло