ОБЈАВА број  44 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

  1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5,  ГП 1.31  на дел од КП бр.1004/1, 1005/1   вон централно  подрачје на град Пробиштип, намена  на објектот: Лесна и незагадувачка индустрија, Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наоѓа вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
  2. ДУП за УБ 11, Урбан модул 4 ГП 21 на дел од КП бр. 685/1, дел од КП бр. 717/2 и дел од КП бр. 717/20 во централно градско подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: комерцијални објекти-трговија со услужни дејности, Одлука  бр. 07-834/4 од 03.11.2006 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 16/2006) што се наоѓа во централно градско подрачје на секундарен плоштад,
  3. ДУП за УБ 11, Урбан модул 1,2,3 (1) ГП 5 на Дел од КП бр. 1018/126, намена на објектот: трговија, Одлука  бр. 07-197/6 од 23.11.2004 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 5/2004) што се наога вон цетрално градско подрачје на град Пробиштип,  на ул.„Вељко Влаховиќ” и ул.„Јоаким Крчовски” во Пробиштип.

Објава 44