Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за изградба на рударски комплекс „Плавица“, КО Приковци, КО Шлегово, КО Гризменци, КО Марчино и КО Добрево, општина Кратово и општина Пробиштип

Соопштение за организирање на ЈП и ЈА – Пробиштип

Planska Programa_Noemvri 2019

Анкетен лист Пробиштип

ЈП по извештај за стратегиска оценка на животната средина за ДУПД Плавица – Пробиштип

Известување до институции – Покана Пробиштип