Општина Пробиштип е домаќин на третата конференција поврзана со имплементацијата на проектот БИООТПАД. Во присуство на проектните тимови од сите пет проектни партнери вклучени во овој проект, Градоначалникот на општина Пробиштип, Драган Анастасов, ја отвори конференцијата. Во рамки на дискусијата беа презентирани придобивките кои нашата општина ќе ги има со целосната имплементација на проектот. Пробиштип ќе биде прва општина во државата која раководи и имплементира ваков проект. Со овој проект во вредност од 280.000 евра ќе се инсталираат компостерски единици за биоотпад, домаќинствата вклучени во проектот ќе добијат канти и разградливи вреќи за селектирање на отпадот од кој ќе се добива висококвалитетн компост, а од друга страна ќе се придонесе за значително намалување на отпадот на територија на нашата општина.

biootpad konferencija 2 biootpad konferencija 3 biootpad konferencija 4 biootpad konferencija 5 biootpad konferencija 6