С О О П Ш Т Е Н И Е

 

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 7, КП 9, КП 10, КП 11, КП 12, КП 13, КП 15, КП 16, КП 24, КП 25, дел од КП 27/1, дел од КП 27/2, КП 32, КП 33, КП 41/2, КО Петршино, Општина Пробиштип и КП 248/1, КП 249, КО Дренак, Општина Пробиштип, со планирана  моќност до 7 MW (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се  градат на земјиште)

10-169-3 Соопштение за ЈУ за УП

УП Петршино Дренак – SIGN