За продажба на недвижни ствари во сопственост на Општина Пробиштип по пат на електронско јавно наддавање.

Предмет на електронското јавно наддавање согласно Одлуката на Советот на општина Пробиштип бр.26-239/8 од 15.03.2017 година, се следните недвижни ствари:

1. Зграда на  стара бензинска пумпа  на КП бр. 1017/1 на ул.„Миро Барага“ бб  зграда 1   влез 1  на приземје  со намена Б4-6 други деловни простори   во површина од 86 м2  евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип   со утврдена пазарна вредност од 1.693.233,00 денари.

2. Гаража  на КП бр.717/20 на ул.„Јордан Стојанов“ бр.1 , зграда 1 влез 1 на приземје во површина од 35 м2  евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип, со утврдена пазарна вредност од 344.708,00

Objava br.8

Izmeni na objava br.8