За продажба на недвижни ствари во сопственост на Општина Пробиштип и избор на правно лице за откуп на отпадни метали по пат на електронско јавно наддавање.

Objava 14

Електронска аукција
http://e-aukcii.probistip.gov.mk/products/aid/102/