Врз основа на Одлуката за спроведување постапка за издавање под закуп на локации за поставување на штандови и тезги за време на одржување на манифестацијата „Недела на спорт и култура“ 2019 по пат на усно јавно наддавање од Градоначалникот на Општина Пробиштип бр.08-748/2 од 31.07.2019 год, Комисијата за јавно наддавање на Општина Пробиштип  го  донесе следниот:

ЈАВЕН ОГЛАС
За спроведување  постапка за издавање под закуп на локации за поставување на штандови и тезги на градскиот плоштад  во Пробиштип за време на одржување на манифестацијата „Недела на спорт и култура“ 2019, во деновите 26 и 27.08.2019 година по пат на усно јавно наддавање

  1. Закуподавач: Општина Пробиштип ул.Јаким Стојковски бр.1 Пробиштип тел.032/483-131, факс 483-047.
  2. Повикот е јавен и отворен со право на учество на сите домашни правни лица регистрирани за вршење на угостителска дејност
  3. Предмет на закупот е:

 

Р.бр.

 

Опис

Локации за поставување на штандови на секундарниот градски плоштад во Пробиштип

Почетна цена Праг за наддавање
1 Локација бр.1 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари
2 Локација бр.2 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари
3 Локација бр.3 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари
4 Локација бр.4 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари
5 Локација бр.5 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари
6 Локација бр.6 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари
7 Локација бр.7 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 30.000 денари 500 денари

 

Р.

бр.

 

Опис

Локации за поставување на тезги на секундарниот градски плоштад во Пробиштип

Почетна цена Праг за наддавање
1 Локација бр.1 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 1.000 денари 500 денари
2 Локација бр.2 Според скица која ќе биде презентирана на состанокот. 1.000 денари 500 денари

Постигнатата цена на закупнина ќе се пресметува и плаќа во рок од 3 дена по завршувањето на усното јавно наддавање.

Времетраењето на закупот е 2 дена за време на одржувањето на манифестацијата „Денови на спорт и култура“ односно за деновите 26 и 27 август 2019 година.

 

  1. Закупот ќе се изврши со усно јавно наддавање.

– За учество на јавниот повик секој понудувач е должен да уплати депозит во висина од 50% од утврдената почетна цена за закуп.

– Депозитот се уплаќа на депозитна сметка во рамките на трезорската сметка    или на благајната на општина Пробиштип, за секоја локација посебно. Доколку заинтересираните кандидати сакат да учествуват на наддавањето за повеќе локации, во тој случај треба да уплатат депозит за толку локации за колку што ќе наддаваат.

– Рокот за уплата на депозитот е најдоцна  час  пред часот утврден за  јавното наддавање.

-Наддавањето ќе се изврши доколку во оставениот рок има најмалку еден пријавен кандидат, во спротивно наддавањето ќе се повтори.

– На јавното наддавање не може да учествува лице кое навремено не го уплатило предвидениот износ на депозитот наведен во овој повик.

– Јавното наддавање ќе се спроведе на ден 16.08.2019   година (петок) со почеток во 12.00 часот во часот во конференциската сала  во Домот на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип.

– Овластените претставници на наддавачите, за учество на јавното наддавање на комисијата треба да и достават писмено овластување потпишано од одговорното лице кај правното лице –понудувач.

-По завршување на јавното наддавање најповолниот понудувач треба да го уплати постигнатиот износ за закуп во рок од 3 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање. Во спротивно, депозитот ќе му се задржи, а локацијата ќе се издаде на второ рангираниот учесник на јавното наддавање.

– По завршување на изборот на најповолен понудувач , на сите учесници во јавното наддавање кои не се избрани, средствата од депозитот ќе им бидат вратени најдоцна во рок од 7 дена од денот на јавното наддавање.

– Со најповолно избраниот наддавач ќе се склучи договор  во рок од 3 дена од јавното наддавање за уредување на мегусебните права  и обврски.

-Правните лица кои ќе вршат продажба на  производи во готовинско плаќање треба да поседуваат фискален апарат и да издаваат фискални сметки  онаму каде што ќе се врши продажбата.

-Доколку правните лица вршат продажба само за време на оваа манифестација треба да бидат регистрирани како обврзници од времен карактер.

-Организаторот на манифестацијата „Недела на спорт и култура“ 2019, се оградува од било какви евентуални последици по учесниците на манифестацијата по основ на поседување  на фискален апарат и издавање на фискални сметки.

 

Комисија за јавно наддавање
Претседател,
с.р. Радослав Илиевски

Јавен оглас