Општина Пробиштип има потреба од работно ангажирање на 7 работници за време од единаесет месеци со скратено работно, за извршување на работи од јавен интерес на територијата на општина Пробиштип, а кои се однесуваат на одржување и уредување на јавни површини и инфраструктурни објекти согласно Акцискиот план за вршење на јавните работи.

Javen oglas javni rabotnici