Врз основа на Одлуката за спроведувањње постапка за издавање под закуп на локации за поставување на штандови и тезги за време на одржување на „Probistip summer festival“ 2018 по пат на усно јавно наддавање од Градоначалникот на Општина Пробиштип   бр. 08-686/4 од 13.07.2018 година, Комисијата за јавно наддавање на Општина Пробиштип  го  донесе следниот:

ЈАВЕН ОГЛАС

За спроведување  постапка за издавање под закуп на локации за поставување на штандови и тезги на градскиот пазар  во Пробиштип за време не одрежување на Probistip Summer Festival 2018 по пат на усно јавно наддавање.

Javen oglas – Summer festival 2018