Општина Пробиштип согласно предвидената активност во програмата за социјална заштита за 2018 година  организира бесплатни лекарски ехо прегледи на дојка. Лекарските прегледи ќе се извршуваат во Здравствениот дом„Нада Михајова„ Пробиштип од страна на   д-р  Татјана Сенева специјалист по радиодијагностика.

Целта на оваа мерка е да се подигне свеста на жената за заштита на нејзиното здравје и здравјето на семејството.

Сите заинтересирани жители од општина Пробиштип, може да се пријават секој ден од 08:00-14:00 часот во Здравствениот дом „Нада Михајлова“во одделението за ренген или на тел.032/483-136 локал 120.

Пријавувањето е во тек и бесплатните лекарски ехо прегледи на дојка ќе започнат од 21.11 2018 година и ќе се извршуваат во месец ноември и декември секој работен ден од 14:00 часот до 16:00 часот.