С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.1-сообраќајни патни инфраструктури (локални патишта) и Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија (20 КВ кабли) во КО Бучиште и КО Петршино –
општина Пробиштип

10-45-1 Соопштение за ЈУ за УП,Општина Пробиштип