С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 10 MW, за Г.П.20 на КП 83/3 и дел од КП 83/1 за КО Трооло, општина

10-12-3 Соопштение за ЈУ за УП за ГП 20 Трооло