ОБЈАВА број  43 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

  1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5,  ГП 1.31  на дел од КП бр.1004/1, 1005/1   вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Лесна и незагадувачка индустрија , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
  2. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.10 на дел од КП бр. 1564/1, КП бр. 1565/1, дел од  КП бр. 1566/1 и  дел од КП бр. 1800/1 вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : семејно домување во станбени згради, Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
  3. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.13 на дел од КП бр. 1548/1 и  дел од КП бр. 1800/1 вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот домување во станбени куќи, Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,

Објава 43