ОБЈАВА број  42
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија
по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

Objava 42

Ispravka na objava 42