ОБЈАВА број  40

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

  1. ДУП за УБ 11 УМ 1, 2 и 3 (1), ГП.бр.5, дел од КП.бр.1018/1, вон централно подрачје на град Пробиштип , намена на објектот: трговија, Одлука број 07-197/6 од 23.11.2004 (Сл.гласник бр. 5/2004) што се наоѓа во централното градско подрачје на град Пробиштип, на ул.„Вељко Влаховиќ” и ул.„Јоаким Крчовски” во Пробиштип
  2. ДУП за УБ 7.4 и 11.2, ГП.бр.46, дел од КП.бр.1018/1 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот А2- семејно домување во станбени  згради, компатибилни намени Б1-мали комерцијални објекти 40% од основната намена, Одлука број 07222/6 од 25.02010 година (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.14/2010), што се наоѓа на ул.11ти Октомври во Пробиштип
  3. ДУП за УЕ 30 А, ГП.бр.164, КП.бр.1470/164, вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: деловен објект, Одлука број 09-483/1 од 08.10.1999 година (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.25/1999), што се наоѓа на ул.Димитар Влахов во Пробиштип
  4. ДУП за УЕ 30 А, ГП.бр.170, КП.бр.1470/170, вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: деловен објект, Одлука број 09-483/1 од 08.10.1999 година (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.25/1999), што се наоѓа на ул.Димитар Влахов во Пробиштип
  5. ДУП за УБ 11 УМ 1, 2 и 3 (2), ГП.бр.21, дел од КП.бр.1018/1 и дел од 1030/1 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: Комерцијални објекти-трговија, Одлука број 07-197/6 од 23.11.2004 (Сл.гласник бр. 5/2004) што се наоѓа вон централното градско подрачје на град Пробиштип, на ул.„Јоаким Крчовски ” во Пробиштип.
  6. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.13  на дел од КП бр.1548 и КП бр.1800  вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Домување во семејни куќи , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
  1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.5  на дел од КП бр.1017 , 1018/1,1800   вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Лесна и незагадувачка индустрија , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,
  1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5 , ГП 1.31  на дел од КП бр.1004/1, 1005/1   вон централно  подрачје на град Пробиштип , намена  на објектот : Лесна и незагадувачка индустрија , Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наога вон централното градско подрачје  во близина на стара бензинска пумпа,

Objava 40

LOKACII ZA OBJAVA 40