Јавен Повик ОКР ОП 2022 образовен асистент

Општина Пробиштип во рамки на Програмата Општинско – корисна работа 2022-2023 година финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија и финансиски поддржана од општината на ден 26.09 2022 година се објавува:

Ј А В Е Н П О В И К
до евидентирани невработени лица за вклучување во
Програмата Општинско – корисна работа

Се повикуваат евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект “Згрижувачко воспитна дејност и инклузија на деца” за работно ангажирање со скратено работно време заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Пробиштип. Вкупниот период на влученост преку програмата е од месец октомври 2022 година до мај 2023 година , 8 месеци во кој влегува обуката и работниот ангажман.
Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман статусот на невработените лица останува непроменет, а на невработените лица-корисници на паричен надоместок и на корисници на право на Гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно претходно остварено право.
За избраниот кандидат кој ќе биде вклучен во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 9.000,00 денари бруто износ за времетраењето на работното ангажирање, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.
Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:
-долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над 5 години)
-невработени лица
– млади лица до 29 години
– лица постари од 50 години
-невработени лица на кои им престанал работниот однос во периодот на Коронавирусот COVID 19
– лица корисници на гарантирана минимална помош
– лица корисници на паричен надоместок по основ на невработеност
– лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа
– жртви на семејно насилство
– лица со попреченост
– жени припадници на ромската етничка заедница и на останатите етничките заедници
– лица припадници на ромската етничка заедница
-лица на кои им е решен статусот со лична документација
– самохрани родители
– родители на деца со пречки во развојот
– родители на 3 и повеќе деца
Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :
Работно место : Еден образовен асистент со следниве работни задачи:
– Четиричасовно дневно ангажирање во СОУ „Н.Н Борче“ Пробиштип; пружење помош и поддршка на учениците со посебни образовни потреби инклузирани во редовната настава преку разни видови на индивидуализиран, диференциран и методолошки пристап во работата; пружење помош и поддршка на наставниците преку асистирање во реализацијата на наставните активности; помош и поддршка на родителите преку соработка со истите; соработка со заедницата; соработка со стручните соработници и инклузивен тим на ученикот
Позиции за работно место Образовен асистент
Потребни квалификации и занимања за Работно место: Емпатија, Комуникативност, Флексибилност, Толерантност, Психичка стабилност, Одговорност, Принципиелност, Евидентирано невработено лице кое активно бара работа во Центарот за вработување-Пробиштип, Лицето да припаѓа на една од целните групи, Стручно квалификувани одговорни и комуникативни лица, Завршено високо образование за: Специјален едукатор и рехабилитатор, педагог, психолог,социјален работник,социјален и рехабилитациски педагог , со завршено VII/1 степен, т.е VI A според македонската рамка на квалификации МРК или 240 ЕКТС, како и лице што ги исполнува условит за наставник во одделенска настава (VII/1 степен, т.е VI A според МРК или 240 ЕКТС),како и лице наставник во предметна настава (VII/1 степен, т.е VI A според МРК или 240 ЕКТС),
Заинтресираните невработени лица Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Пробиштип во периодот од 26.09 2022 година до 28.09 2022 година, од 08:00 до 14:00 часот.
Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Пробиштип и избраните кандидати.
Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Пробиштип кај лицето Анкица Кијајова , Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување Пробиштип кај лицето Влатко Јордановски, Центар за социјлна работа Пробиштип кај лицето Надица Крстевски.

Изработил:Анкица Кијајова                                        ГРАДОНАЧАЛНИК
Одобрил Радослав Илиевски                                  _______________________
ДРАГАН АНАСТАСОВ

Јавен Повик ОКР ОП 2022 образовен асистент

СООПШТЕНИЕ – Прскање против комарци на 6 и 7 Септември 2022 година

Во деновите 06. и 07.09.2022 година во периодот од 22 до раните утрински часови наредниот ден (вторник и среда) на територијата на општина Пробиштип ќе се изврши последно адултицидно третирање (прскање од земја) против возрасни комарци за оваа година. Акцент при прскањето ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии, патот кон с. Стрмош и кундинско езеро. Ќе ги опфатиме и сите поголеми населени места. На 06.09.2022 година на територијата на општина Пробиштип ќе биде направена дератизација, односно аплицирање на хемиски мамец во 750 канализациски шахти. Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки.

Соопштение за јавен увид за УП за УПВНМ Е1.13 за КО Добрево

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект (УП) вон опфат на урбанистички план за електричен кабел од 10(20) kV, од опфат на УПВНМ за Е1.13 – соларни и фотоволтаични електрани, до приклучна точка на ЕВН, во КО Пробиштип и КО Добрево, во Општина Пробиштип

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за електричен кабел од 10(20)kV, од опфат на УПВНМ за Е1.13 – соларни и фотоволтаични електрани, до приклучнаточка на ЕВН, во КО Пробиштип и КО Добрево, во Општина Пробиштип, изработен од  Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг „ЧИП ГРОУП“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Тех.Број 07-04/22 од Јули 2022 год.

Соопштение за ЈУ за електр кабел Сан Енерџи Солушн Делукс

УПВОУП за електричен кабел во О. Пробиштип_Потпишан-pages-142

Јавен повик – Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Пробиштип, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 15.08 2022 година се објавува:

Ј  А  В  Е  Н     П О В И К
до евидентирани невработени лица за вклучување во
Програмата Општинско – корисна работа

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект “Згрижувачко воспитна дејност и инклузија на деца”  за работно ангажирање со скратено работно време од 9 (девет) месеци  заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Пробиштип. Вкупниот период на влученост на невработените лица преку програмата изнесува 9 месеци во кој влегува обуката и работниот ангажман.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман 9(девет) месеци статусот на невработените лица  останува непроменет, а на невработените лица-корисници на паричен надоместок и на корисници на право на Гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно претходно остварено право. За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 9.000,00 денари бруто износ за времетраењето на работното ангажирање, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

-долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над 5 години)

– млади лица до 29 години

– лица постари од 50 години

-невработени лица на кои им престанал работниот однос во периодот на Коронавирусот COVID 19

– лица корисници на гарантирана минимална помош

– лица корисници на паричен надоместок по основ на невработеност

– лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа

– жртви на семејно насилство

– лица со попреченост

– жени припадници на ромската етничка заедница и  на останатите етничките заедници

– лица припадници на ромската етничка заедница

-лица на кои им е решен статусот со лична документација

– самохрани родители

– родители на деца со пречки во развојот

– родители на 3 и повеќе деца

– лица со незавршено средно или пониско образование

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :

Работно место : Двајца Образовни асистенти  со следниве работни задачи:

– Четиричасовно дневно ангажирање во  СОУ „Н.Н Борче“ Пробиштип; пружење помош и поддршка на учениците со посебни образовни потреби инклузирани во редовната настава преку разни видови на индивидуализиран, диференциран и методолошки пристап во работата; пружење помош и поддршка на наставниците преку асистирање во реализацијата на наставните активности;  помош и поддршка на родителите преку соработка со истите; соработка со заедницата; соработка со стручните соработници и инклузивен тим на ученикот

Позиции за работно место Образовен асистент  

Потребни квалификации и занимања за Работно место: Емпатија, Комуникативност, Флексибилност, Толерантност, Психичка стабилност, Одговорност, Принципиелност, Евидентирано невработено лице кое активно бара работа во Центарот за вработување-Пробиштип, Лицето да припаѓа на една од целните групи, Стручно квалификувани одговорни и комуникативни лица, Завршено високо образование за: Специјален едукатор и рехабилитатор, педагог, психолог,социјален работник,социјален и рехабилитациски педагог , со завршено VII/1 степен, т.е  VI  A според македонската рамка на квалификации  МРК или 240 ЕКТС, како и лице што ги исполнува условит за наставник во одделенска настава (VII/1  степен, т.е  VI  A според МРК или 240 ЕКТС),како и лице наставник во предметна настава  (VII/1  степен, т.е  VI  A според МРК или 240 ЕКТС),

Заинтресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Пробиштип во периодот од 15.08 2022 година до 19.08 2022 година, од 08:00 до 14:00 часот.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Пробиштип  и избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Пробиштип кај лицето Анкица Кијајова , Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување Пробиштип кај лицето Влатко Јордановски,  Центар за социјлна работа Пробиштип кај лицето Надица Крстевски.

Јавен-Повик-ОКР-ОП-2022-obrazoven-asistent-нт

С О О П Ш Т Е Н И Е

С О О П Ш Т Е Н И Е

            Во деновите 28.07. и 29.07.2022 година во периодот од 22 до раните утрински часови наредниот ден (четврток и петок) на територијата на општина Пробиштип ќе се изврши адултицидно третирање (прскање од земја) против возрасни комарци.

На ден 30. 07. 2022 година (сабота) во текот на  раните утрински  часови во периодот од 05 – 09 часот на територијата на општина Пробиштип ќе биде извршено втора аеросолна  адултицидна дезинсекција (авионско третирање). Акцент при прскањето ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата  долж течението на река Злетовица, почнувајќи од с. Пишица, па се до над Злетово, долж течението на река  Киселица, од Приградска населба Пробиштип по патот кон с. Плешенци, долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии, патот кон с. Стрмош и кундинско езеро. Ќе ги опфатиме и сите поголеми населени места. Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки.

                                                                     ОПШТИНА ПРОБИШТИП

                                                             ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

ЈАВЕН ПОВИК субвенционирање на граѓани жители на општина Пробиштип во трошоците за набавка на велосипед

Врз основа на Одлуката за одобрување  субвенционирање на граѓани жители на општина Пробиштип во трошоците за набавка на велосипед и за утврдување начинот, условите и постапката за субвенционирање бр. 26-284/8 од 12.03.2021 годна (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр.3/2021) а согласно предвидените средства во Програмата за ЛЕР за 2022 година бр. 26-928/9 од 16.12.2021 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр.14/2022) ,  на ден 08.07.2022 година се распишува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК
субвенционирање на граѓани жители на општина Пробиштип во трошоците за набавка на велосипед

 

  1. Опис

Општина Пробиштип, со цел да ги стимулира жителите на Општина Пробиштип (домаќинствата) ќе надомести дел од трошоците направени при набавка на велосипеди купени во 2022 година во висина од 40 %  од вредноста на  велосипедот но не повеќе од 4.000,00 денари  нето износ по домаќинство.  Персоналниот данок ќе биде на товар на општината, во рамките на предвидените средства.

Во Буџетот на општина Пробиштип во Програмата за ЛЕР за 2022 година за оваа намена предвидени се 450.000 денари. Со предвидените средства ќе се надоместат трошоците за набавка на велосипед во 2022 година.

Јавниот повик ќе трае до исцрпување на предвидените финансиски средства од Буџетот на Општина Пробиштип за оваа намена.

Јавниот повик ќе се реализира по принципот „прв дојден прв услужен“.

 

  1. Право на учество на Јавниот повик:

Право на учество на јавниот повик за субвенционирање на тошоци за велосипед има секој  граѓанин-жител на општина Пробиштп кој ги исполнува следните услови:

– да е полнолетен жител на општина Пробиштип,

– да е платен данокот на имот за станбениот објект во кој живее,

– велосипедот да е купен во 2022 година,

-во домаќинството да нема друг член што поднел барање за добивање субвенција за ваков вид на субвенција.

 

  1. Барателот треба да ги достави следните документи:

– копија од важечка лична карта или важечка патна исправа,

-копија од трансакциска сметка,

– изјава за давање согласност за користење лични податоци,

– изјава за семејна состојба,

– потврда од Општина Пробиштип дека e платен данокот на имот за станбениот објект во кој живее подносителот на барањето,

– фотографија за купениот велосипед,

– доказ дека купувањето на велосипедот е извршено во 2022 и тоа фискална сметка или фактура со извод од банка за извршена уплата за купениот велосипед или Договор за плаќање на рати со прилог доказ за платена прва рата (во оригинал или копија заверено кај нотар),

-изјава заверена кај нотар, со која барателот под морална, материјална и кривична одговорност ќе потврди дека во домаќинството нема друг член што поднел барање за добивање на овој вид субвенција и дека е согласен на барање на Комисијата да го донесе на увид купениот велосипед пред административната зграда на Општината, во спротивно барањето за субвенција ќе биде одбиено.

 

  1. Начин на пријавување на Јавниот повик

Барателот треба да го достави барањето и документацијата во прилог во затворен плик до „ Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на трошоци за набавка на велосипед за 2022 година “ во архивата на Општина Пробиштип, на адреса ул.Јаким Стојковски бр.1 Пробиштип, секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот.

На пликот треба да е наведено: „Јавен повик за субвенционирање трошоци за набавка на велосипед за 2022 година “.

Архивата на Општина Пробиштип  примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

Образецот на барање и образецот на изјава ќе бидат достапни на веб страницата на Општина Пробиштип www.probistip.gov.mk и во архивата на општина Пробиштип.

 

  1. Начин на одобрување

Одобрувањето за субвенционирање на трошоци за набавка на велосипед за 2022 година ќе го врши Комисија која има право на увид во купениот велосипед пред општинската зграда.

Одобрувањето за субвенционирање на трошоци за набавка на велосипед за 2022 година ќе се врши на принципот прв дојден, прв услужен.

Комисијата има обврска:

– да ги разгледа и провери сите пристигнати барања во врска со објавениот јавен повик и

– да даде предлог до Градоначалникот за прифаќање, отфрлување или одбивање на поднесеното барање во зависност од тоа дали барателот ги исполнува условите за субвенционирање наведени во објавениот јавен повик.

За пристигнатите и обработени барања, ќе се води листа со следните податоци:  име, презиме и адреса,  датум и час и минута на пристигнатата пријава на Јавниот повик,  износ на надоместокот за барателот и износ на персоналниот данок на доход.

Исплатата на одобрените средства ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати барања по принципот „прв дојден прв услужен“, по претходно донесени решенија за усвојување на барањата од страна на градоначалникот на Општина Пробиштп .

 

  1. Начин на остварување на правото на надоместок

Градоначалникот на Општина Пробиштип на предлог на Комисијата донесува решение за усвојување на барањето за барателите кои ги исполниле условите од овој Јавен повик, а во случај на неусвојување на барањето на предлог на Комисијата, Градоначалникот на Општина Пробиштип дава писмено известување за неусвојувањето.

Комисијата ги известува барателите во рок од 7 дена од денот на поднесување на барањето доколку немаат уредна и комплетна документација и им ја враќа истата во прилог на известувањето.

 

Јавен повик велосипеди 2022

Изјава за согласност за користење на лични податоци

Baranje

Izjava-notar.ocr

Izjava-za-semejna-sostojba

СООПШТЕНИЕ – Прскање против комарци на ден 11 и 12 Јули 2022 година

На ден 11 и 12. 07. 2022 година (вечерта – понеделник кон вторник) во текот на ноќта до раните утрински  часови во периодот од 23 – 08 часот на територијата на општина Пробиштип ќе биде извршено трето прскање од земја против  возрасни комарци . Акцент ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата  долж течението на река Киселица, од Приградска населба Пробиштип по патот кон с. Плешенци, долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии и кундинско езеро. Ќе ги опфатиме и сите поголеми населени места. Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Известување за привремена промена на официјалната електронска комуникација

Поради промена во условите и сервисите за користење на официјалната електронска комуникација на Општина Пробиштип, од 27 Јуни 2022 година, e-mail адресата info@probistip.gov.mk и сите e-mail адреси што го користат домеинот probistip.gov.mk, одреден период нема да бидат во употреба.

Сите пораки испратени на e-mail адресите кои го користат домеинот probistip.gov.mk нема да бидат примени.

До целосно враќање на услугите сите потребни информации и официјалната комуникација ќе се одвива преку e-mail адресата opstina.probistip@gmail.com

Ви благодариме на разбирањето.

СООПШТЕНИЕ – Прскање против комарци на ден 22.06 2022 година

 

На ден 22.06 2022 година во раните утрински часови во периодот од 05:00 часот до 08.00 часот на територијата на општина Пробиштип ќе биде извршено авионско третирање против возрасни комарци. Акцент ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово , а ќе бидат опфатени и местата долж течението на река Киселица од Приградска населба Пробиштип по патот кон с.Плешенци долж течението на Маричанска река , двете јаловишни депонии и Кундиско езеро. Ќе ги опфатиме и сите поголеми населени места.

Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки.