Усвоени се два урбанистички планови ДУП 12.1 и ДУП 2.1 наменети за лесна и незагадувачка и тешка индустрија.
Изградбата на комплетната инфраструктура за едната индустриска зона е предвидена во Програмата за изградба и одржување на општински улици и патишта и Програмата за изградба на водовод и канализација за 2012 година. Ова подразбира изградба на водоводна и канализациона мрежа, изградба на улици, тротоари, улично осветлување како и поставување на сите неопходни инсталации и приклучоци. Вкупната инвестиција на овој проект во првата фаза изнесува над 10 милиони денари.