ЈКП „Никола Карев“

• Извршена промена на околу 50 метри цевки на потисниот цевковод на најкритичните места
• Деблокирана е сметката која беше блокирана 6 години наназад
• Вратен е долг од од 4.500.000 ден за електрична енергија
• Набавено е ново теренско возило
• Набавен е нов подигч за смет за
• Почнато е со селектирање на отпад кој се рециклира
• Почнато е со произвотство на сопствени контејнери
• Изработен е елаборат за реконструкција на трафо-станица во ПС Ратавици
• Извршена е промена на 24м цевки на потисниот цевковод Ратавици-Пробиштип
• Изработен е елаборат и е поставена нова катодна заштита
• Набавено е патничко возило
• Реконструкција на водоводни јазли на примарната градска мрежа. Променети се преку 40 вентили, ПП хидранти, воздушни вентили и други пратечки фазони
• Произведени се и поставени 10 броја нови контејнери од 1.1 м3
• Произведени се и поставени 18 броја контејнери за собирање пластика
• Поделени се 150 броја од 120 литарски канти
• произведени се и поставени 20 броја 20 литарски канти за смет
• Изработен е нов примарен водовод во должина од 200 метари во Леговец и е овозмозено водоснабдување на тој дел од градот.
• Набавени се 1500 броја од 120 литарски пластични канти и дистрибурани по населението
• Набавен е софтвер за далечинско читање на водомери
• Поставени се 60 водомери со модули за далечинско читање
• Набавен е и инсталиран интегриран софтвер за работа на комунални претпријатија
• Набавена е електрична машина за прочистување и отпушување на канализации.
Вкупните инвестиции изнесуваат околу 12.600.000 денари.

Дом на култура „Злетовски рудар“

• Реновирање на Домот на културата
• Поставување на нова електрична инсталација
• Поставување на водоводна мрежа
• Преуредување на внатрешниот простор
• Збогатување на книжниот фонд на библиотеката
• Набавка на нова музичка и светлосна опрема
• Поставување на заштитна ограда
• Уредување на платото пред Домот на културата
• Реконструкција на фасадата на кино салата во центарот на градот
• Организирање на голем број културни манифестации и театарски претстави.
Вкупните инвестиции изнесуваат над 4 милиони денари.

СОУ “Наум Наумовски Борче”

• Променет е кровот на гимназијата “Наум Наумовски Борче“
• Промена на прозори
• Реконструкција на санитарни јазли
• Нови клупи
• Компјутери за сите ученици и професорите
• Замена на парни котли
• Отворање на нова, современа и опремена библиотека
• Изграден нов потпорен ѕид на средното училиште
Вкупните инвестиции во училиштето изнесуваат околу 46.500.000 ден.

ООУ “Никола Карев”

• Во дворот на подрачното училиште во с.Стрмош е поставен интернет киоск
• Училишните простории на ОУ “Никола Карев“ се реновирани, училишниот двор е осветлен и реконструиран што придонесува за поголема безбедност
• Поставена е нова фасада на влезот на училиштето
• Инсталирани се сончеви колектори
• Ставен е во функција училишниот базен и формирана е пливачка школа
• Во училиштето е опремена една училница за работа со талентирани ученици
• Комплетно се променија старите и дотраени парни котли со нови и енергетски поефикасни со што се очекува заштедата на енергија за затоплување на училиштето да биде повеќе од 20%
• Старите и дотраени хоризонтални и вертикални олуци се заменети со нови со што се реши проблемот со протекување на кровот
Вкупните инвестиции изнесуваат повеќе од 2,6 милиони денари.

ООУ “Браќа Миладиновци”

• Извршена е целосна промена на сите подовите во ОУ “Браќа Миладиновции и се адаптираше простор за првачињата
• За првоодделенчињата е изграден и нов санитарен јазол приспособен за нивната возраст
• Во училиштето е поставен видео надзор
• Поставен е интернет киоск во Злетово, Ратавица и Добрево
• Набавени се клима уреди
• Извршени се поправки на парните котли
• Изградба на два санитарни јазли во П.У. во с. Ратавица.
Вкупните инвестиции изнесуваат повеќе од 2,5 милиони денари.

ЈОУДГ “Гоце Делчев”

• Комплетно бојадисување на сите простории во Срничка
• Нова метална ограда во Цветови и поправка и префарбување на старата
• Набавени 6 клима уреди 5,5 кW
• Купување на Дидактички средства
• Заменети стари душечиња на децата и постелини
• Купени униформи и обувки за вработените
• Донација од МТСП – 3.210.000 денари
• Реконструкција на покрив во објект Цветови
• Поправка и бојадисување на сите столчиња во сите објекти
• Реконструкција на санитариите во Срничка
• Поставување на ламинат во Срничка
• Престругување и лакирање на паркет во Цветови
• Поставена дренажа околу објектот Цветови и дел во објектот Срничка
• Ново патничко возило
• Набавени нови 7 клима уреди
• Набавени 3 нови LCD телевизори
• Комплетно бојадисување на сите простории во Изворче
• Реконструкција на санитариите во Изворче
• Настрешници на влезовите од објектите и терасите
• Поставена дренажа во објектот Срничка
• Набавена машина за миење садови
• Поставени се повеке од 550 m² бекатон плочки и повеке од 200 жардињери во објектите
• Обновена опрема во кујнa
• Замена на влезната врата во објектот Срничка 25.000 денари
Вкупната инвестиција за три години изнесува 10.500.000 денари.

ОБРАЗОВАНИЕ

Унапредувањето на воспитно-образовниот процес беше и ќе биде една од главните заложби на Општина Пробиштип. Квалитетот на образованието значително зависи и од условите за одвивање на наставата, современите наставни методи и средства, соодветни учебници, воведување на јасни стандарди за објективно следење на наставниот процес.  Поради тоа, образованието е сегмент во кој интензивно се инвестираше во текот на изминатите три години, а на општо задоволство, резултатите веќе пристигнуват. Инвестирањето во образовниот сектор беше и останува да биде еден од моите главни приоритети бидејќи вложувањето во образованието значи вложување во нашата иднина!

За прв пат во Пробиштип е отворен Техничко – технолошки факултет кој работи во склоп на Универзитетот “Гоце Делчев“ од Штип. Во рамките на овој факултет студираат  над 150 студенти.

Бесплатни курсеви по странски јазици и информатика. Во текот на 2010 година во Пробиштип и Злетово за прв пат беа организирани и спроведени бесплатни курсеви по информатика и англиски јазик за возрасни. Курсевите ги посетија околу 350 граѓани. Како резултат на позитивните и успешно спроведени курсеви, во текот на 2011 година општина Пробиштип повторно организираше бесплатни курсеви по странски јазици (англиски, италијански и германски јазик). Овие курсеви беа посетени од околу 150 граѓани.

Бесплатна додатна настава за полагање на матура. Општина Пробиштип во текот на  месеците Април и Мај 2012 организираше бесплатна дополнителна настава за матурантите по предметите  македонски јазик, математика и англиски јазик која беше со цел нивно подготвување за поуспешно полагање на матурскиот испит.