Основно општинско училиште Браќа Миладиновцие лоцирано на улица “Гоце Делчев”, број 2 во Пробиштип и е изградено 1961 година, каде е сместено и раководството на училиштето. Во училиштето се запишани 415 ученици, распределени во 21 паралелки. Во состав на училиштето се организира и реализира настава за ученици со посебни потреби (9 ученика во една комбинирана паралелка од I до VIII одделение) и настава за учениците од одделенска настава во продолжен престој, каде се запишани 26 ученика. Во состав на училиштето функционира спортска сала со површина од 850 m2;

Во состав на Основното училиште “Браќа Миладиновци” работат и функционираат Полното основно училиште “Кирил и Методиј” во Злетово, Подрачното училиште “Ванчо Трајков” во село Пробиштип и Подрачните училишта во село Ратавица и село Добрево.
Училиштето располага со вкупна покриена и корисна површина од 5 139m2 и истата, во зимскиот период се загрева со топловоден систем, со исклучок на подрачните училишта во село Ратавица и село Добрево, кој се затоплуваат со печки на дрва (93m2). Во училиштето се наоѓаат вкупно 30 училници (1 456m2), 19 кабинети (957m2), 3 библиотеки (39m2) и 2 спортски сали (2 072m2), а располагаат со вкупна дворна површина од 16 956m2.
Мисија на училиштето е: Го поттикнуваме учењето и личниот, емотивниот и социјалниот развој на учениците подеднакво со компетентен и едуциран кадар.

Изјава на мисијата: “Училиште со еднакви можности за развој и напредување”.

Слогани: “Го поттикнуваме учењето”, “Го поттикнуваме личниот, емоционалниот социјалниот развој на учениците”, “Го поттикнуваме учењето подеднакво со копетентен и едуциран кадар”.

Визија на училиштето: Ќе ги подобриме и промовираме постигањата на учениците во сите подрачја со користење на стекнатите знаења и вештини на кадарот, соработувајќи со релевантни институции од локалната и пошироката заедница.

Мото на училиштето: “Училиште во кое сите напредуваат”.

Во учебната 2013/2014 година, во училиштата за основно образование се запишани 713 ученици, распределени во 37 паралелки, од кои во одделенска настава се запишани 398 ученици, распределени во 22 паралелки и во предметна настава се запишани 315 ученици, распределени во 15 паралелки. За учениците со посебни потреби работи една комбинирана паралелка во која се опфатени 9 ученици. Во училиштата работи нижо музичко училиште во кое се запишани 40 ученици и настава за продолжен престој на ученици во која се опфатени 56 ученици од одделенска настава. Воспитно-образовната работа ја организираат и реализираат вкупно 154 вработени, од кои 2 се раководен кадар (директор и помошник директор), 5 се стручни соработници, 4 се административен кадар, 55 се наставници (од кои 24 се наставници во одделенска настава и 31 се наставници во предметна настава) и 23 се технички кадар.

 • Корисна површина

  Корисна површина (m2) во Основното училиште Браќа Миладиновци

  Училишта

  училн.

  површ.

  кабин.

  површ.

  библио.

  површ.

  двор

  ОУ Браќа Миладиновци

  11

  495

  13

  641

  1

  18

  5 081

  ПОУ Кирил и Методиј

  13

  671

  4

  219

  1

  16

  6 955

  ПУ Ванчо Трајков

  4

  197

  2

  97

  1

  5

  4 920

  ПУ во село Ратавица

  1

  41

  нема

  ПУ во село Добрево

  1

  52

  нема

  Вкупно:

  30

  1 456

  19

  957

  3

  39

  16 956

 • Број на запишани ученици

  Број на запишани ученици во Основното општинско училиште Браќа Миладиновци” во учебната 2013/2014 година

  Оделение

  ОУ Браќа Миладинов.

  ПОУ Кирил и Методиј

  ПУ Ванчо Трајков

  ПУ во село Ратавица

  ПУ во село Добрево

  учен.

  пар.

  учен.

  пар.

  учен.

  пар.

  учен.

  пар.

  учен.

  пар.

  I

  39

  2

  21

  1

  10

  1

  1

  1 ком.

  1

  1 ком.

  II

  38

  2

  23

  1

  9

  1

  2

  2

  III

  31

  2

  30

  2

  11

  1

  4

  IV

  45

  2

  21

  1

  18

  1

  1

  1

  V

  40

  2

  25

  1

  17

  1

  4

  4

  Вкупно-одд:

  193

  10

  120

  6

  65

  5

  12

  1 ком

  8

  1 ком

  VI

  62

  3

  21

  1

  VII

  42

  2

  21

  1

  VIII (деветг.)

  58

  3

  23

  1

  VIII (осумг.)

  60

  3

  28

  1

  Вкупно-пре:

  222

  11

  93

  4

   

   

   

   

   

   

  Вкупно:

  415

  21

  213

  10

  65

  5

  12

  1 ком

  8

  1 ком

  Се вкупно:

  713 ученици распределени во 38 паралелки


Полно основно училиште “Кирил и Методиј”

Полно основно училиште “Кирил и Методиј” е лоцирано на улица “Јане Сандански”, бб во Злетово и е изградено 1966 година. Во училиштето се запишани 213 ученици, распределени во 10 паралелки. Во училиштето се организира и реализира настава за учениците од одделенска настава во продолжен престој, каде се запишани 27 ученика. Во состав на училиштето функционира спортска сала со површина од 1 222 m2;


Подрачно училиште “Ванчо Трајков” 

Подрачно училиште Ванчо Трајкове лоцирано на улица “Ванчо Трајков”, бб во село Пробиштип и е изградено 1986 година. Во училиштето се запишани 65 ученици, распределени во 5 паралелки;


Подрачно училиште во село Ратавица

Подрачно училиште во село Ратавица е лоцирано на излезот од селото и е изградено 1950 година. Во училиштето се запишани 12 ученици во една комбинирана паралелка;


Подрачно училиште во село Добрево

Подрачно училиште во село Добрево е лоцирано на средишниот дел од селото и е изградено 1957 година. Во училиштето се запишани 8 ученици во една комбинирана паралелка.