• Комплетно бојадисување на сите простории во Срничка
• Нова метална ограда во Цветови и поправка и префарбување на старата
• Набавени 6 клима уреди 5,5 кW
• Купување на Дидактички средства
• Заменети стари душечиња на децата и постелини
• Купени униформи и обувки за вработените
• Донација од МТСП – 3.210.000 денари
• Реконструкција на покрив во објект Цветови
• Поправка и бојадисување на сите столчиња во сите објекти
• Реконструкција на санитариите во Срничка
• Поставување на ламинат во Срничка
• Престругување и лакирање на паркет во Цветови
• Поставена дренажа околу објектот Цветови и дел во објектот Срничка
• Ново патничко возило
• Набавени нови 7 клима уреди
• Набавени 3 нови LCD телевизори
• Комплетно бојадисување на сите простории во Изворче
• Реконструкција на санитариите во Изворче
• Настрешници на влезовите од објектите и терасите
• Поставена дренажа во објектот Срничка
• Набавена машина за миење садови
• Поставени се повеке од 550 m² бекатон плочки и повеке од 200 жардињери во објектите
• Обновена опрема во кујнa
• Замена на влезната врата во објектот Срничка 25.000 денари
Вкупната инвестиција за три години изнесува 10.500.000 денари.