Zivka_Mihajlova

Живка Михајлова
Раководител на Одделение за инспекциски работи

Одделението за инспекциски работи ги врши следните работи:

– врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на комуналните работи;
– врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на патниот сообраќај;
– врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на заштитата на животната средина;
– врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на градежништвото и урбанистичкото планирање;
– врши инспекциски работи и контрола во образованието и спортот;
– врши инспекциски работи  и контрола во остварувањето на општинските даноци и такси и друг надзор од надлежност на општината;
– врши и други работи доверени од Советот и Градоначалникот.

Превземања

10-Izbor-na-pretsedatel-na-kukjen-sovet

9-Kukjen-red8-Plan-za-odrzuvanje

7-Dogovor-za-vzaemni-odnosi

6-Zapisnik-od-sobir-na-sopstvenici

5-Statut-na-zaednica-na-spostvenici

4-Odluka-za-donesuvanje-na-statut

3-Odluka-za-osnovanje-na-zaednica

2-Pokana-za-sobir-na-sopstvenici

1-Soopstenie-za-sobir-na-sopstvenici

Квартален-извештај-за-извршен-инспекциски-надзор-за-2012-г.–-Општински-комунален-инспектор

Квартален-извештај-за-извршен-инспекциски-надзор-за-2012-г.–-Овластен-инспектор-за-животна-средина

Квартален-извештај-за-извршен-инспекциски-надзор-за-2012-г.-–-Овластен-градежен-инспектор

Годишни-квартални-извештаи-за-2012-г.-за-извршен-инспекциски-надзор-на-овластен-комунален-инспектор

Годишни-квартални-извештаи-за-2012-г.-за-извршен-инспекциски-надзор-на-овластен-инспектор-за-животна-средина

Годишни-квартални-извештаи-за-2012-г.-за-извршен-инспекциски-надзор-на-овластен-градежен-инспектор

Годишен-квартален-извештај-за-извршен-инспекциски-надзор-на-овластен-комунален-инспектор

Годишен-квартален-извештај-за-извршен-инспекциски-надзор-на-овластен-инспектор-за-животна-средина

Годишен-квартален-извештај-за-извршен-инспекциски-надзор-на-овластен-градежен-инспектор