Rade_Ilievski

Радослав Илиевски
Раководител на Одделение за јавни дејности

Одделението за јавни дејности ги врши следните работи:

• Образованието.
• Културата.
• Социјалната заштита.
• Детската заштита.
• Заштита и спасување
• Спорт
и други јавни дејности предвидени со законот за локална самоуправа.