• Извршена промена на околу 50 метри цевки на потисниот цевковод на најкритичните места
• Деблокирана е сметката која беше блокирана 6 години наназад
• Вратен е долг од од 4.500.000 ден за електрична енергија
• Набавено е ново теренско возило
• Набавен е нов подигч за смет за
• Почнато е со селектирање на отпад кој се рециклира
• Почнато е со произвотство на сопствени контејнери
• Изработен е елаборат за реконструкција на трафо-станица во ПС Ратавици
• Извршена е промена на 24м цевки на потисниот цевковод Ратавици-Пробиштип
• Изработен е елаборат и е поставена нова катодна заштита
• Набавено е патничко возило
• Реконструкција на водоводни јазли на примарната градска мрежа. Променети се преку 40 вентили, ПП хидранти, воздушни вентили и други пратечки фазони
• Произведени се и поставени 10 броја нови контејнери од 1.1 м3
• Произведени се и поставени 18 броја контејнери за собирање пластика
• Поделени се 150 броја од 120 литарски канти
• произведени се и поставени 20 броја 20 литарски канти за смет
• Изработен е нов примарен водовод во должина од 200 метари во Леговец и е овозмозено водоснабдување на тој дел од градот.
• Набавени се 1500 броја од 120 литарски пластични канти и дистрибурани по населението
• Набавен е софтвер за далечинско читање на водомери
• Поставени се 60 водомери со модули за далечинско читање
• Набавен е и инсталиран интегриран софтвер за работа на комунални претпријатија
• Набавена е електрична машина за прочистување и отпушување на канализации.
Вкупните инвестиции изнесуваат околу 12.600.000 денари.