• Реновирање на Домот на културата
• Поставување на нова електрична инсталација
• Поставување на водоводна мрежа
• Преуредување на внатрешниот простор
• Збогатување на книжниот фонд на библиотеката
• Набавка на нова музичка и светлосна опрема
• Поставување на заштитна ограда
• Уредување на платото пред Домот на културата
• Реконструкција на фасадата на кино салата во центарот на градот
• Организирање на голем број културни манифестации и театарски претстави.
Вкупните инвестиции изнесуваат над 4 милиони денари.